GOLD MONEO
GOLD MONEO GOLD MONEO
MÁY HÀN ĐA NĂNG CÓ MIG XUNG
Ngoài dòng máy đa năng Lincoln Electric đã phát triển thêm tính năng Mig xung (Mig Pulse) cho mối hàn Mig bóng đẹp, hồ quang tập trung không bắn túe, hàn nhanh với chất lượng mối hàn tương tự hàn tig.
© Copyright 2024- Gold Moneo
GOLD MONEO
GOLD MONEO