GOLD MONEO
GOLD MONEO GOLD MONEO
TẠP CHÍ VÀ DỰ ÁN

Các loại khí được sử dụng...

07/10/2016
Các loại khí được sử dụng trong cắt Plasma: Không khí được làm sạch, Oxy, khí ni tơ, hỗn hợp khí Argon – Hidro.

Thi công hàn đường ống thủy...

07/10/2016
Nhà thâu Công ty TNHH khang hùng dùng công nghệ hàn hồ quang chìm tự động vả công nghệ hàn mig thi công đường ống chịu...
© Copyright 2024- Gold Moneo
GOLD MONEO
GOLD MONEO